Pest Guides

มดเหม็น หรือ มดละเอียด

Tapinoma sessile

รูปลักษณ์

?????????? (Tapinoma sessile) | ????????? ?????????
  • มีสีน้ำตาลหรือดำ
  • ความยาว 1/16 ถึง 1/8 นิ้ว
  • หนวดมี 12 ตอนและที่ปลายสิ้นสุดของหนวดไม่มีลักษณะรูปติ่งทรงกระบอง
  • มี 6 ขา

วงจรชีวิต

  • ระยะช่วงเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวโตเต็มวัยอยู่ที่ 34-38 วัน
  • โดยปกติแล้วสามารถดำรงชีวิตได้หลายปี

พฤติกรรม

  • การกิน – กินอาหารภายในครัวเรือนเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะอาหารที่มีรสหวานมาก ตัวอย่างเช่น ขนมหวานและผลไม้เช่น ผลไม้ประเภทแตง และพวกมันยังกินอาหารของสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกัน
  • สถานที่ – ได้รับการดึงดูดไปยังที่ที่มีความชื้น ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือแห้งนั้นสามารถพบรังของพวกมันได้ในต้นไม้ภายในบ้านหรือแม้กระทั่งฝาส้วม
  • กลิ่น – หากถูกบดบี้จะมีกลิ่นคล้ายมะพร้าว
  • อาณานิคม – มีขนาดตั้งแต่ 100 –10,000 ตัว